logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน


ผู้บริหาร


ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • ประกาศสอบราคา
 • ผลการสอบราคา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานการประชุมสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เอกสารเผยแพร่
 • หนังสือราชการจากกรมฯ

ข่าวประกาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/12/2020 : จ้างโครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านซ้าย) หมู่ 3

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านขวา) หมู่ 3

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านซ้าย) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านขวา) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านซ้าย) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านขวา) หมู่ 5

17/12/2020 : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บห2835 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/2020 : จ้างโครงการร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม อำเภอน้ำหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด]

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ
[ ลงข่าว : 13/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 94 ]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ
[ ลงข่าว : 13/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 34 ]

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
[ ลงข่าว : 13/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 44 ]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 24/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 216 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 105 ]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ลงข่าว : 12/06/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 168 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 16/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 144 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 134 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 212 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 30/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 143 ]

[ข่าวประกาศทั้งหมด]

ประกาศสอบราคา

ผลการสอบราคา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]

เอกสารเผยแพร่

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร