logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

คู่มือสำหรับประชาชน


หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)    458.62k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    93.22k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    190.07k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    145.75k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ    85.39k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ    67.57k
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ    145.75k
มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ    85.39k
มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ    67.57k
มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ    145.75k
เรื่อง : ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ด่วนที่สุด]    832.31k
การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในช่วงการปิด ศพด.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    971.3k
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)    1.78M
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    279.94k
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563    1.74M
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563    1.16M
ข้อบัญญัติมูลฝอย    433.77k
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)    79.74k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1